Pravilnik

Pravilnik ocenjevanja vin vino Slovenija, Gornja Radgona


POMURSKI SEJEM d.o.o. GORNJA RADGONA
Mednarodni kmetijsko – živilski sejem AGRA
Maj 2014

PRAVILNIK
O ODPRTEM DRŽAVNEM OCENJEVANJU VIN – VINO SLOVENIJA GORNJA RADGONA
V

OKVIRU MEDNARODNEGA KMETIJSKO ŽIVILSKEGA SEJMA AGRA V GORNJI RADGONI

Ta pravilnik določa pogoje, organizacijo, postopek in način ter nagrajevanje vina

I. Pogoji za sodelovanje na ocenjevanju vin

1. člen

Organizator in izvajalec vsakokratnega ocenjevanja in predstavitve vin na Mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu AGRA v Gornji Radgoni je Pomurski sejem d.o.o. Gornja Radgona.

2. člen

Vzorce vin lahko pošljejo v ocenjevanje pridelovalci, ki pridelujejo grozdje in vino na vinorodnem območju Slovenije in drugih držav. Pridelovalci morajo biti vpisani v register pridelovalcev grozdja in

vina v pristojni Upravni enoti. Količina vina posameznega vzorca na zalogi mora biti za vina normalne trgatve najmanj 500 l,  za vina posebne kakovosti – pozna trgatev in izbor najmanj 200 l, za jagodni

izbor, ledeno vino in suhi jagodni izbor najmanj 50 l in enako za posebna vina, najmanj 50 l. Te minimalne količine morajo biti tudi navedene na prijavi letnega pridelka. Kopijo prijave letnika pridelka mora

pridelovalec obvezno priložiti organizatorju ob prijavi.
Vzorce vin za ocenjevanje dostavijo udeleženci sami ali po pošti ali pa jih zberejo in dostavijo pooblaščenci organizatorja ocenjevanja do roka,

ki ga določi in objavi organizator v razpis ocenjevanja.
Za ocenjevanje je potrebno dostaviti: 6 steklenic prostornine 1 l ali 0.75 l oziroma 7 steklenic prostornine 0.5 l ali manjših.

3. člen

Vse steklenice posameznega vzorca vina morajo biti označene s podatki o oznaki (sorta, zvrst), izvoru in pridelovalcu vina. Prav tako morajo biti vzorci vpisani v prijavni obrazec z naslednjimi podatki

(potrebni za pravilno strokovno razvrstitev pri ocenjevanju):

 • ime in priimek, naslov oziroma firma naročnika ( pridelovalca) in država;
 • vrsta in oznaka vina (sorta ali ime vina):
  a) vina v ožjem pomenu besede: belo vino, rdečkasto vino, rdeče vino, pozna trgatev, izbor, jagodni izbor, suhi jagodni izbor, ledeno vino, gaziranovino, biser vino, peneče vino, cviček PTP, teran PTP, Belokranjec PTP, Metliška črnina PTP, barrique vino, arhivsko vino;
  b) posebna vina: naravno sladko ali desertno vino, alkoholizirano alilikersko vino, aromatizirano vino (aromatizirano mirno vino, peneče aromatizirano vino, biser aromatizirano vino).
 • geografsko poreklo (država, kraj vinograda in vinorodni okoliš);
 • letnik pridelave vina;
 • alkoholna stopnja v vol. %;
 • reducirajoči sladkor v g/L (ostanek nepovretega sladkorja);
 • skupne kisline v g/L;

Podatki na etiketi steklenic morajo biti skladni (identični) s podatki na prijavnem obrazcu.
Prijavitelj je ob prijavi dolžan navesti resnične podatke, v nasprotnem primeru komisija njegove vzorce

lahko izloči.

II. Organizacija ocenjevanja in delo komisije za oceno vin

4. člen

Ko vzorci prispejo, organizator pregleda prispele vzorce, če se ujemajo podatki na steklenicah (etikete) s podatki v prijavnici. Morebitne napake popravlja takoj ob prisotnosti prinašalca vzorca. Vzorci,

ki bodo prispeli po pošti ali drugače, prevzemnik s strani organizatorja (Pomurskega sejma) poskrbi za zaprošene podatke (čl.4). Potrebni podatki iz 4. člena tega pravilnika, morajo biti izpolnjeni ob

prevzemu vzorca. V kolikor vseh podatkov ni, se vzorec lahko odkloni. V vsakem primeru pa se odkloni vzorce, če ni prijave letnega pridelka za posamezni vzorec vina iz Slovenije. Organizator v primeru

odklonitve ne vrača že prej nakazanega denarja. Organizator vodi evidenco odklonjenih vzorcev vin.

5. člen

Komisijo za oceno vin imenuje Programski svet ali Odbor za ocenjevanje vin Mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma na Pomurskem sejmu ali vodstvo Pomurskega sejma.
Ocenjevanje smejo izvajati

pokuševalci z najmanj 5 letnimi izkušnjami ocenjevanj v Sloveniji ali tujini, oziroma pokuševalci, ki jih priporoča mednarodna organizacija za trto in vino OIV.
Ocenjevanje vodi predsednik komisije, ki

ne ocenjuje.
Če je komisija ena ima svojega predsednika. Ocenjuje najmanj pet (5) ocenjevalcev od katerih je najmanj eden ocenjevalec iz druge države. Število članov komisije je neparno.
Pod

enakimi pogoji lahko deluje po potrebi več komisij. V kolikor je več komisij, morajo vse imeti enako število ocenjevalcev. Če delujeta dve ali več komisij, generalno vodi ocenjevanje glavni predsednik, ki

lahko istočasno vodi eno od komisij. Glavnemu predsedniku so podrejeni predsedniki posameznih komisij in tajnik. Izjave o poteku ocenjevanja za javnost, daje glavni predsednik, v sodelovanju s tajnikom in

soglasjem vodstva sejma.

6. člen

Pred ocenjevanjem se pod nadzorom glavnega predsednika  in tajnika opravi razvrstitev vzorcev (za ocenjevanje) na osnovi podatkov iz prijavnega obrazca (čl. 4). Določijo se vzorci in vrstni red vzorcev za

ocenjevanje.

7. člen

Ocenjevanje vina poteka anonimno in sledljivo (sledljivost vzorcev), za kar  skrbi tajnik ocenjevanja, ki ima lahko strokovno pomoč (pomočnike).

8. člen

Dolžnosti glavnega predsednika in predsednikov komisij
Glavni predsednik generalno vodi delo komisij in skupaj s predsedniki posameznih komisij opravi naslednje naloge:

 • pred začetkom ocenjevanja preveri vse pogoje in organizacijo za pravilen potek ocenjevanja,
 • člane komisije seznani o načrtovanem poteku in kriterijih ocenjevanja v smislu veljavnega pravilnika,
 • poskrbi,da se pred ocenjevanjem z enim ali več umeritvenimi  vzorci (izven konkurence)  komisije preverijo glede na kriterij ocenjevanja (medsebojna primerjava),
 • poskrbi za ponovitev ocenjevanja posameznih vzorcev, če to zahteva večina ocenjevalcev (zapis na listkih) ali po lastni presoji,
 • odreja odmore med ocenjevanjem in hitrost ocenjevanja,
 • predsednik vsake komisije skrbi za pravilen potek ocenjevanja in pravilno izpolnjevanje ocenjevalnih listkov,
 • predsednik vsake komisije pregleda in podpiše dnevni zapisnik o ocenjevanju,
 • glavni predsednik pripravi in podpiše skupni zapisnik o ocenjevanju.

9. člen

Dolžnosti tajnika in pomočnikov
Tajnik generalno  skrbi za delo vseh  komisij in skupno s pomočniki komisij opravi naslednje naloge:

 • skrbi za sledljivost vzorcev,
 • skrbi za anonimnost pri predstavitvi vzorcev,
 • kontrolira postopek odpiranja steklenic in skrbi za pravilen vrstni red predstavitve vzorcev,
 • skrbi, da so vzorci ustrezne temperature,
 • skrbi za pravočasno in pravilno izračunavanje ocen,
 • skrbi za potreben material in pripomočke za nemoteno delo komisij (ocenjevalni listki, čisti kozarci ustrezni vrsti vina, voda itd.),
 • posreduje predsedniku komisije informacije (v mejah zagotovitve anonimnosti), ki so potrebne za nemoten potek ocenjevanja,
 • skrbi za usklajeno delovanje tehničnega osebja, ki sodeluje pri ocenjevanju,
 • vodi dnevni zapisnik (poseben obrazec) o ocenjevanju,
 • tajnik sopripravi in sopodpiše skupni zapisnik o ocenjevanju.

10. člen

Ocenjevanje vina poteka v naslednjih razmerah:

 • komisija deluje v primernem ločenem mirnem prostoru, brez vonjav, s primerno svetlobo in temperaturo, med 18 in 24 °C,
 • v prostoru ni dovoljeno kaditi,
 • prostor, kjer dela komisija, v času ocenjevanja ni dopustna prisotnost oseb, ki niso neposredno vključene v delovanje komisije (ocenjevanje),
 • odpiranje steklenic poteka v sosednjem prostoru, da ne moti ocenjevalcev,
 • vina se ocenjujejo pri naslednjih temperaturah: bela in rdečkasta 10 – 12 °C, rdeča 12 – 16 °C, rdeča vina starejša od dveh let od 16 do 20 °C, gazirana vina, biseri, peneča vina 6 – 8 °C, vina posebnekakovosti od 10 do 14 °C, posebna vina od 8 do 10 °C.

Vzorci vin se ocenjujejo po homogenih serijah v naslednjem vrstnem redu:

 • bela mirna vina nearomatičnih sort,
 • biser in peneča vina,
 • rose mirna vina,
 • rose peneče vina,
 • rdeča mirna vina,
 • rdeča peneča vina,
 • vina aromatičnih sort,
 • vina pod mreno (sous voile), naravno sladka vina,
 • likerska vina

V vsaki od zgoraj navedenih kategorij vin se ocenjuje suha vina pred vini z ostankom sladkorja, mlajša pred starejšimi, nearomatična pred aromatičnimi.

 • steklenice iz katerih se natakajo vina v kozarce ocenjevalcev, morajo biti zakrite, da ni možno razkriti podatkov o vinu (odstraniti kapico ali nalivanje s posebnim tulcem),
 • člani komisije imajo mize z belo podlago (beli prti) in ustrezno luč,
 • ocenjevalec naj ima na razpolago ustrezen kozarec za ocenjevanje za vsak vzorec, posodo za odlivanje, pljuvalnik, svežo vodo, krožnik z narezanimi koščki kruha, lahko tudi nevtralnega sira,  ocenjevalnelistke in stoječi napis z imenom in priimkom, zastavo svoje države,
 • ocenjevalci dobijo dnevni pisni seznam vzorcev za ocenjevanje s kategorijo, šifro in letnik ter ocenjevalne listke,
 • ocenjevalci listke podpisujejo,
 • ocenjevalci so v prostoru razvrščeni ob mizah tako, da ni možnosti neposrednega stika med njimi, torej ločeni,
 • poskrbeti za ustrezne zastave (Pomurski sejem, Slovenija, druge države,…)
 • neuradni rezultati ocenjevanja ( brez imen pridelovalcev) se ocenjevalcem objavijo naslednji dan, običajno pred začetkom ocenjevanja, zadnji dan pa po zaključku ocenjevanja.

Komisija deluje v glavnem v dopoldanskem času s tem, da ob vmesnih odmorih oceni največ 40 do 60 vzorcev na dan.

11. člen

Pred začetkom ocenjevanja komisije obvezno opravijo eno do dva poskusna ocenjevanja (vzorci za uvajanje) z diskusijo o ocenah posameznih članov komisij, zaradi vzpostavljanja približnega ravnotežja v

kriterij ocenjevanja med posameznimi člani. Pred začetkom ocenjevanja dobi vsak član komisije spisek vin s podatki o kategoriji vina, zaporedni številki in  letniku vzorca.

12. člen

III. Kriteriji ocenjevanja

Ocenjevanje poteka po 100 – točkovni metodi, ki jo predlagata Mednarodna organizacija za trto in vino (O.I.V.), Mednarodna zveza enologov (UIOE) in Svetovna federacija strokovnih ocenjevanj vin (FMGCIVS).

Za ocenjevanje posameznih senzoričnih lastnosti vina se s senzorično analizo določajo parametri po naslednji lestvici:

 • odlično,
 • prav dobro
 • dobro
 • zadovoljivo
 • nezadovoljivo

Vino, ki je ocenjeno z oceno “nezadovoljivo” za eno ali več parametrov ne more biti nagrajeno. (ocenjevalni lističi za mirna vina ter za peneča vina in bisere so v prilogi).

13. člen

Vzorec vina se ponovno ocenjuje (ponavlja iz druge steklenice):

 • če je prisoten vonj in okus po zamašku,
 • če je prisoten vonj in okus po vrenju,
 • če to pisno na ocenjevalnem listku zahteva več kot polovica ocenjevalcev (trije od petih),
 • če se ocene posameznih ocenjevalcev, po izločitvi najvišje in najnižje ocene pri posameznem vzorcu močno razhajajo (presodi in odloči predsednik ocenjevalne komisije).

14. člen

Razvrstitev vzorcev po kategorijah z odgovarjajočimi šiframi

I. BELA VINA NEAROMATIČNIH SORT
WHITE WINES OF NON-AROMATIC SORTS

A) mirna vina/still wines RS (g/L) št.šifre
podskupina/subgroup kislina +2 in ne več kot 9 g/L RS 1
podskupina/subgroup 0-3 Belokranjec PTP 1a
podskupina/subgroup 0-6 beli Bizeljčan  PTP 1b
podskupina/subgroup kislina +10 in ne več kot 18 g/L RS 2
podskupina/subgroup do 45 3
podskupina/subgroup več kot 45 4
B) biser vina / pearl wines RS (g/L) št.šifre
podskupina/ subgroup 0-4 5
podskupina/ subgroup več kot 4 6
C) penine/sparkling wines RS (g/L) št.šifre
podskupina/ subgroup 0-3 7
podskupina/ subgroup 3,1-6 7a
podskupina/ subgroup 6,1-15 8
podskupina/ subgroup 12-20 8a
podskupina/ subgroup 17-35 9
podskupina/ subgroup 33-50 9a
podskupina/ subgroup več kot 50 10

II. ROSE VINA NEAROMATIČNI SORT
ROSE WINES OF NON-AROMATIC SORTS

A) mirna vina/still wines RS (g/L) št.šifre
podskupina/subgroup kislina +2 in ne več kot 9 g/L RS 11
podskupina/subgroup 0-2.5 11a
podskupina/subgroup kislina +10 in ne več kot 18 g/L RS 12
podskupina/subgroup do 45 13
podskupina/subgroup več kot 45 14
B) biser vina/pearl wines RS (g/L) št.šifre
podskupina/ subgroup 0-4 15
podskupina/ subgroup več kot 4 16
C) penine/sparkling wines RS (g/L) št.šifre
podskupina/ subgroup 0-3 17
podskupina/ subgroup 3,1-6 17a
podskupina/ subgroup 6.1-15 18
podskupina/ subgroup 12-20 18a
podskupina/ subgroup 17-35 19
podskupina/ subgroup 33-50 19a
podskupina/ subgroup več kot 50 20

III. RDEČA VINA NEAROMATIČNI SORT
RED WINES NON-AROMATIC SORTS

A) mirna vina/still wines RS (g/L) št.šifre
podskupina/subgroup 0-4 21
podskupina/subgroup 0-4 teran PTP21a
podskupina/subgroup 0-3 Metliška črnina PTP21b
podskupina/subgroup 0-3 rdeči Bizeljčan PTP 21c
podskupina/subgroup več kot 4 22
B) biser vina/pearl wines RS (g/L) št.šifre
podskupina/ subgroup 0-4 23
podskupina/ subgroup več kot 4 24
C) penine/sparkling wines RS (g/L) št.šifre
podskupina/ subgroup 25

IV. VINA AROMATIČNIH SORT
WINES OF AROMATIC SORTS (muškatne sorte, traminci, sauvignoni, Scheurebe)

A) mirna vina/still wines RS (g/L) št.šifre
podskupina/subgroup kislina +2 in ne več kot 9 g/L RS 26
podskupina/subgroup kislina +10 in ne več kot 18 g/L RS 27
podskupina/subgroup do 45 28
podskupina/subgroup več kot 45 29
B) biser vina/pearl wines RS (g/L) št.šifre
podskupina/ subgroup 0-4 30
podskupina/ subgroup več kot 4 31
C) penine/sparkling wines RS (g/L) št.šifre
podskupina/ subgroup 0-3 32
podskupina/ subgroup 3,1-6 32a
podskupina/ subgroup 6.1-15 33
podskupina/ subgroup 12-20 33a
podskupina/ subgroup 17-35 34
podskupina/ subgroup 33-50 34a
podskupina/ subgroup več kot 50 35

V. VINA POD MRENO
WINES “UNDER WELL”

skupina vin/group of wines 0-4 g/L
podskupina1/subgroup 1
vsebnost alkohola/alkohol content manjša ali enaka 15 vol %
36
podskupina 2/subgroup 2
vsebnost alkohola/alkohol content večja od 15 vol %
37
skupina vin/group of wines 4.1 – 20 g/L
podskupina1/subgroup 1
vsebnost alkohola/alkohol content manjša ali enaka 15 vol %
38
podskupina 2/subgroup 2
vsebnost alkohola/alkohol content večja od 15 vol %
39
skupina vin/group of wines > 20 g/L
podskupina1/subgroup 1
vsebnost alkohola/alkohol content manjša ali enaka 15 vol %
40
podskupina 2/subgroup 2
vsebnost alkohola/alkohol content  večja od 15 vol %
41

VI. LIKERSKA VINA/ LIQUEUR WINES

D. nearomatične sorte/ non-aromatic sorts
skupina vin/group of wines 0-6 g/L 42
skupina vin/group of wines 6.1-40 g/L
podskupina1/subgroup 1
vsebnost alkohola/alkohol content manjša ali enaka 18 vol %
43
podskupina 2/subgroup 2
vsebnost alkohola/alkohol content večja od 18 vol %
44
skupina vin/group of wines 40.1-80 g/L
podskupina1/subgroup 1
vsebnost alkohola/alkohol content manjša ali enaka 18 vol %
45
podskupina 2/subgroup 2
vsebnost alkohola/alkohol content večja od 18 vol %
46
skupina vin/group of wines > 80 g/L
podskupina1/subgroup 1
vsebnost alkohola/alkohol content  manjša ali enaka 18 vol %
47
podskupina 2/subgroup 2
vsebnost alkohola/alkohol content večja od 18 vol %
48
E. aromatične sorte / aromatic sorts 49

15. člen

Na ocenjevalni listič ocenjevalec piše oznako vzorca (kategorijo, zaporedno številko, letnik, številko komisije in svojo številko ocenjevalca). Ocenjevalni listič tudi podpiše. Predsednik komisije listič

pregleda in pravilnost s podpisom potrdi.
Ocenjevalec obkroži samo eno številko pri vsakem parametru. Končna ocena vzorca je zbir vseh točk. Eventuelni popravek obkrožene številke ocenjevalec overovi s

svojim podpisom. Svojo končno oceno lahko ocenjevalec tudi sam izračuna, preveri pa jo računalniški center. V primeru, da računalniški center ugotovi napako pri seštevku končne ocene ocenjevalca popravek s

podpisom potrdi predsednik komisije.

16. člen

Ocenjevalni listki se pobirajo sproti. Povprečno oceno za posamezni vzorec izračuna računalniški center, ki pri izračunu ne upošteva najnižje in najvišje ocene ter izračuna aritmetično sredino ostalih

ocen, izraženo na dve decimalni mesti.

IV. Nagrajevanje

17. člen

ODLIČJA:
Vzorec vina, ki (bo) je prejel določeno število točk, lahko dobi naslednje odličje:

 • MIRNA VINA (normalne trgatve, vina posebne kakovosti, arhivsko vino in vina barrique) suha, polsuha, polsladka in sladka, teran PTP, cviček PTP, Belokranjec PTP, Metliška Črnina PTP
 • PENEČA VINA popolnoma suha, izredno suha, zelo suha, suha, polsuha, polsladka in sladka
 • BISER VINA popolnoma suha, izredno suha, zelo suha, suha, polsuha, polsladka in sladka
 • GAZIRANA VINA popolnoma suha, izredno suha, zelo suha, suha, polsuha, polsladka in sladka
 • POSEBNA VINA naravna sladka ali desertna, alkoholizirana ali likerska vina, aromatizirana vina (mirna aromatizirana vina, peneča aromatizirana vina, biser aromatizirana vina).

velika zlata medalja z listino – za vino z oceno od 90-100
zlata medalja z listino – za vino z oceno od 85 – 89.99
srebrna medalja z listino – za vina z oceno od 80 –

84.99
bronasta medalja z listino – za vina z oceno od 75 – 79.99


BELOKRANJEC PTP, BIZELJČAN BELI IN RDEČI PTP

velika zlata medalja z listino – za vino z oceno od 85 dalje
zlata medalja z listino – za vino z oceno od 80 – 84.99
srebrna medalja  z listino – za vina z oceno od 75 –

79.99
bronasta medalja z listino – za vina z oceno od 70 – 74.99

METLIŠKA ČRNINA PTP

velika zlata medalja z listino – za vino z oceno – od 85 dalje
zlata medalja z listino – za vino z oceno od 80 – 84.99
srebrna medalja  z listino – za vina z oceno od 75 –

79.99
bronasta medalja z listino – za vina z oceno od 70 – 74.99

CVIČEK PTP

velika zlata medalja z listino – za vino z oceno od 80 dalje
zlata medalja z listino – za vino z oceno od 75 – 79.99
srebrna medalja  z listino – za vina z oceno od 70 –

74.99
bronasta medalja z listino – za vina z oceno od 65 – 69.99

V smislu 43. člena Pravilnika o označevanju vina, mošta in drugih proizvodov iz grozdja (Ul RS 40/01) se bo število podeljenih medalj (priznanj) omejilo na kvoto 50 % od prispelih vzorcev. Delež določi

Pomurski sejem v dogovoru z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vina, ki so bila ocenjena po veljavnem pravilniku, vendar zaradi pogojev MKGP RS (Uradni list RS 40/01- Pravilnik o označevanju

vina, mošta in drugih proizvodov iz grozdja – 43. člen) ne prejmejo medalje, bodo prejela listino o oceni vina.V primeru prekoračitve te omejitve se črtajo medalje slabše ocenjenim vzorcem. V primeru, da ima

več vin enako oceno, se odberejo vina, ki imajo nižje ocenjen okus, sledijo ocene vonja, po potrebi sledi še ocena splošnega vtisa. Vsako medaljo obvezno spremlja listina, na kateri je navedena medalja,

natančna oznaka vzorca, kakor tudi podatki o lastniku.

Posebna priznanja:

ŠAMPION : najvišje ocenjeno vino pri posamezni komisiji in posamezni kategoriji (pogoj je zlata medalja) je uvrščeno v izbor za naziv šampion. Komisije nato

izmed kandidatov izberejo šampiona v posamezni kategoriji:

1 – Za najvišje ocenjeno suho belo vino, katerega koncentracija reducirajočih sladkorjev ne presega 9 g/l, pod pogojem, da koncentracija skupnih kislin, izražena v gramih vinske kisline na liter, ni več

kot 2 grama pod koncentracijo reducirajočih sladkorjev, ne glede na letnik (pogoj zlata medalja in 25 vzorcev na ocenjevanju).

2 – Za najvišje ocenjeno suho rdečkasto vino, katerega koncentracija reducirajočih sladkorjev ne presega 9 g/l, pod pogojem, da koncentracija skupnih kislin, izražena v gramih vinske kisline na liter, ni

več kot 2 grama pod koncentracijo reducirajočih sladkorjev, ne glede na letnik (pogoj zlata medalja in 25 vzorcev na ocenjevanju.

3 – Za najvišje ocenjeno suho rdeče vino starejše od treh let,

katerega koncentracija reducirajočih sladkorjev ne presega 9 g/l, pod pogojem, da koncentracija skupnih kislin, izražena v gramih vinske kisline na liter, ni več kot 2 grama pod koncentracijo reducirajočih

sladkorjev, ne glede na letnik (pogoj zlata medalja in 25 vzorcev na ocenjevanju).

4- Za najvišje ocenjeno suho rdeče vino mlajše ali enako od treh let, katerega koncentracija reducirajočih sladkorjev ne presega 9 g/l, pod pogojem, da koncentracija skupnih kislin, izražena v gramih

vinske kisline na liter, ni več kot 2 grama pod koncentracijo reducirajočih sladkorjev, ne glede na letnik (pogoj zlata medalja in 25 vzorcev na ocenjevanju).

5 – Za najvišje ocenjeno polsuho belo vino, katerega koncentracija reducirajočih sladkorjev presega največjo dovoljeno koncentracijo suhega vina, vendar ne presega 18 g/l pod pogojem, da koncentracija

skupnih kislin, izražena v gramih vinske kisline na liter, ni več kot 10 gramov pod koncentracijo reducirajočega sladkorja, ne glede na letnik (pogoj zlata medalja in 25 vzorcev na ocenjevanju).

6 – Za najvišje ocenjeno polsuho rdečkasto vino, katerega koncentracija reducirajočih sladkorjev presega največjo dovoljeno koncentracijo suhega vina, vendar ne presega 18 g/l pod pogojem, da koncentracija

skupnih kislin, izražena v gramih vinske kisline na liter, ni več kot 10 gramov pod koncentracijo reducirajočega sladkorja, ne glede na letnik (pogoj zlata medalja in 25 vzorcev na ocenjevanju).

7 – Za najvišje ocenjeno polsuho rdeče vino, katerega koncentracija reducirajočih sladkorjev presega največjo dovoljeno koncentracijo suhega vina, vendar ne presega 18 g/l pod pogojem, da koncentracija

skupnih kislin, izražena v gramih vinske kisline na liter, ni več kot 10 gramov pod koncentracijo reducirajočega sladkorja, ne glede na letnik (pogoj zlata medalja in 25 vzorcev na ocenjevanju).

8 – Za najvišje ocenjeno polsladko belo vino, katerega koncentracija reducirajočih sladkorjev  presega največjo dovoljeno koncentracijo polsuhega vina, vendar ne presega 45 g/l,  ne glede na letnik (pogoj

zlata medalja in 25 vzorcev na ocenjevanju).

9 – Za najvišje ocenjeno polsladko rdečkasto vino, katerega koncentracija reducirajočih sladkorjev  presega največjo dovoljeno koncentracijo polsuhega

vina, vendar ne presega 45 g/l,  ne glede na letnik (pogoj zlata medalja in 25 vzorcev na ocenjevanju).

10 – Za najvišje ocenjeno polsladko rdeče vino, katerega koncentracija reducirajočih

sladkorjev  presega največjo dovoljeno koncentracijo polsuhega vina, vendar ne presega 45 g/l, ne glede na letnik (pogoj zlata medalja in 25 vzorcev na ocenjevanju).

11 – Za najvišje ocenjeno

sladko belo vino, katerega koncentracija reducirajočih sladkorjev presega 45 g/l, ne glede na letnik (pogoj zlata medalja in 25 vzorcev na ocenjevanju).

12 – Za najvišje ocenjeno sladko rdečkasto

vino, katerega koncentracija reducirajočih sladkorjev presega 45 g/l, ne glede na letnik (pogoj zlata medalja in 25 vzorcev na ocenjevanju).

13 – Za najvišje ocenjeno sladko rdeče vino, katerega

koncentracija reducirajočih sladkorjev presega 45 g/l, ne glede na letnik (pogoj zlata medalja in 25 vzorcev na ocenjevanju).

14 – Za najvišje ocenjeno peneče vino, ne glede na ostanek

nepovretega  (reducirajočega) sladkorja, ne glede na barvo – belo, rdečkasto, rdeče skupaj in ne glede na letnik (pogoj zlata medalja in 15 vzorcev na ocenjevanju).

15 – Za najvišje ocenjeno vino

Cviček PTP, ne glede na letnik (pogoj zlata medalja in 25 vzorcev na ocenjevanju).

16 – Za najvišje ocenjeno vino Teran PTP, ne glede na letnik (pogoj zlata medalja in 25 vzorcev na ocenjevanju).

17 – Za najvišje ocenjeno vino Belokranjec PTP, ne glede na letnik (pogoj zlata

medalja in 25 vzorcev na ocenjevanju).

18 – Za najvišje ocenjeno vino Metliška črnina PTP, ne glede na letnik (pogoj zlata medalja in 25 vzorcev na ocenjevanju).

19 – Za najvišje ocenjeno vino Bizeljčan (beli in rdeči) PTP, ne glede na letnik (pogoj zlata medalja in 25 vzorcev na ocenjevanju).

20- Za najvišje ocenjeno naravno sladko desertno vino, ne

glede na koncentracijo reducirajočih sladkorjev, ne glede na barvo – belo, rdečkasto, rdeče  in ne glede na letnik (pogoj zlata medalja in 10 vzorcev na ocenjevanju).

21 – Za najvišje ocenjeno

alkoholizirano ali likersko vino, ne glede na barvo – belo, rdečkasto, rdeče in ne glede na letnik (pogoj zlata medalja in 10 vzorcev na ocenjevanju).

22 – Za najvišje ocenjeno aromatizirano

vino(mirno aromatizirano vino,peneče aromatizirano vino,biser aromatizirano vino) ne glede na barvo – belo, rdečkasto ,rdeče in ne glede na letnik ali koncentracijo red. sladkorjev(pogoj zlata medalja in 10

vzorcev na ocenjevanju).

Opomba:
Po končanem ocenjevanju, pred razglasitvijo šampionov, bo organizator dal vse kandidate navedenih skupin od 1-9 v kontrolo pooblaščeni organizaciji –

na analizo koncentracije( vsebnosti) reducirajočih sladkorjev. V kolikor bo koncentracija reducirajočih sladkorjev v vinu odstopala od zahtevane(deklarirane) vrednosti za posamezno skupino (več kot za : 1 g/l

pri suhih vinih ; 2 g/l pri polsuhih vinih; 3 g/l pri polsladkih vinih), bo šampion naslednji najboljši, z enako kontrolo; če bo tudi pri tem koncentracija reducirajočih sladkorjev odstopala od zahtevane

vrednosti, bo šampion naslednji najboljši, z enako kontrolo in tako naprej. Analizo opravi pooblaščena organizacija za oceno vina.

IZBIRA – RANGIRANJE ŠAMPIONA: Šampione rangirajo komisije

izmed najvišje ocenjenih vin posamezne komisije, pri posamezni kategoriji in skupini-podskupini. V primeru, da komisija nima kandidata, rangirajo vse tri komisije izmed kandidatov iz drugih dveh skupin. V

primeru, da ima kandidata samo ena komisija, postane ta šampion direktno brez rangiranja. V primeru, da sta pri rangiranju dobila dva kandidata ali vsi  trije enako število glasov so vsi trije šampioni.


PROMOCIJA OCENJENIH VIN

Promocijo ocenjenih vin izvaja organizator ocenjevanja na razstavi in javni pokušnji, ki jo organizira v času mednarodnega kmetijsko –živilskega sejma v Gornji Radgoni.

V kolikor želi udeleženec označevati ocenjeno vino s simbolom prejete nagrade, mora upoštevati pogoje, ki jih določa Pravilnik o označevanju nagrajenih vin in z dovoljenjem

organizatorja. Vsi simboli nagrad so zaščiteni.

RAZGLASITEV REZULTATOV IN PODELITEV NAGRAD

Svečana razglasitev rezultatov ocenjevanja in podelitev nagrad se opravi v

času Mednarodnega kmetijsko – živilskega sejma v Gornji Radgoni.

18. člen

Priznanja iz čl. 18 podeljuje organizator v okviru Mednarodnega kmetijsko živilskega sejma v Gornji Radgoni.

19. člen

Priznanja iz 18. člena podpišeta direktor Pomurskega sejma in glavni  predsednik ocenjevalnih komisij.

20.člen

Udeleženci, ki sodelujejo s svojimi vzorci na ocenjevanju so dolžni proti plačilu zagotoviti organizatorju toliko steklenic vina posameznega vzorca, kolikor je potrebno za javno pokušnjo v okviru sejemske

prireditve.

V. Promocija, zaščita in trženje priznanja kakovosti

21. člen

Za potrebe promocije lahko pridelovalci na nagrajeno ustekleničeno vino oz. njihovo embalažo lepijo nalepke odličij in posebnih priznanj. Vendar le v primeru, ko zadostijo pogojem Pravilnika o dodelitvi in

rabi nalepk za odličja in posebna priznanja, ki  je sestavni del Pravilnika o odprtem državnem ocenjevanju vin, v okviru Mednarodnega kmetijsko živilskega sejma v Gornji Radgoni (naveden pod prilogo štev.

1).

Zaščiteni so vsi znaki odličij in posebnih priznanj podeljenih na MKŽS.

VI. Končne določbe

22. člen

V primeru sporov ali nesoglasij odloča častno razsodišče, ki ga sestavljajo: glavni predsednik ocenjevalne komisije, predsednik programskega sveta MKŽS in direktor Pomurskega sejma d.d.
PRILOGA štev. 1:

Pravilnik o dodelitvi in rabi nalepk za odličja in posebna priznanja.

Gornja Radgona, maj 2014


Vino Slovenija 2017 dodatek k pravilniku o ocenjevanju vin Vino Slovenija Gornja Radgona

Člen 1

KANDIDAT ZA ŠAMPIONA V KATEGORIJI IN KOMISIJI SAMO EDEN. S TEM ODPADE PREDRANGIRANJE V PRIMERU ENAKE OCENE.

Izločilni kriteriji:

 1. Kandidat je tisto vino, ki prejme pri komisiji najvišjo oceno – po aritmetični sredini, kjer se najvišja in najnižja oceni izločita.
 2. Če je ocena enaka, se upošteva mediana.
 3. Če je ocena enaka pri mediani, se upošteva seštevek vseh ocen komisije in je kandidat z najvišjim seštevkom.
 4. Če je še tu enako, se upošteva najvišja ocena posameznega ocenjevalca.
 5. Če je vse enako, se žreba kandidata.

Člen 2

ŠAMPION V KATEGORIJAH SLADKIH NEAROMATIČNIH TER AROMATIČNIH SORT

Za šampiona v kategorijah sladka vina ne glede na to, če so aromatična ali nearomatična, se kategoriji združita in se izbere en šampion. V primeru, da je na ocenjevanju v obeh kategorijah (sladka vina

aromatičnih sort A29 in sladka vina nearomatičnih sort A4) dovolj vzorcev za izbor šampiona (25 v kategoriji), se šampion dodeli v vsaki kategoriji.

PRAVILNIK O DODELJEVANJU POSEBNIH NAGRAD POMURSKEGA SEJMA D.D. V OKVIRU OCENJEVANJA VIN – VINO SLOVENIJA GORNJA RADGONA V OKVIRU MEDNARODNEGA KMETIJSKO ŽIVILSKEGA SEJMA V GORNJI RADGONI

Ta pravilnik določa pogoje, postopek in način izbire naslednjih posebnih nagrad:
1. Prvak vinsko turistične ceste
2. Vinar leta

ad 1.
Prvak vinske turistične ceste prejme najvišje ocenjeno vino iz območja posamezne VTC v Sloveniji, s koncentracijo reducirajočih sladkorjev do 25 g/l, ne glede na barvo in letnik (pogoj zlata medalja, najmanj 15 vzorcev in najmanj 3 vinogradniki iz posamezne VTC). v primeru enake najvišje ocene je prvakov toliko, kolikor je najvišjih enakih ocen v posamezni vinsko turistični cesti.

ad 2.
Vinar leta za tekoče leto prejme vinar oz. vinska klet, ki na ocenjevanju pridobi za 5 vzorcev vina v 3 različnih kategorijah največje število točk. Sodelujejo lahko vina, ki so prvič ocenjena v Gornji Radgoni ter so iz Slovenije. Kategorije: Suho belo vino | Suho vino (rdečkasto, rdeče) | Polsuho vino (ne glede na barvo) | Polsladko vino (ne glede na barvo) | Sladko vino (ne glede na barvo) | Peneče vino | Posebno vino (naravno sladko desertno, aromatizirano, alkoholizirano, likersko vino)

Točkovni sistem:
Šampion 5 točk | Velika zlata medalja 4 točke | Zlata medalja 3 točke | Srebrna medalja 2 točki

opomba:
V primeru enakega števila točk, postane vinar leta vinogradnik-vinar, ki je prejel za vse vzorce na ocenjevanju največje število točk. V primeru ponovno enakega števila točk po seštetju vseh točk, postane vinar leta vinogradnik-vinar, ki je imel na ocenjevanju vina v večih različnih kategorijah. Če še po zadnjem seštevku ni odločeno kdo je vinar leta, postaneta vinarja leta dva, trije itd., ki so dosegli vsi vse iste, zgoraj navedene pogoje.

Splošna določila

Prijava je hkrati pogodba in jo izpolni prijavitelj (vinar) ter potrdi Pomurski sejem d.o.o.
Prijava je za vinarja pravno zavezujoča in nepreklicna pogodba.
Prijav s pridržki prireditelj ne bo upošteval. Pogoji sodelovanja veljajo za prijavo in pogodbo. Cene, ki veljajo za prireditev, so navedene na prvi strani te prijave in pogodbe. S podpisom te prijave in pogodbe prijavitelj priznava in sprejema pogoje sodelovanja in dovoljuje, da prireditelj v pogodbi navedene podatke obdeluje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, in sicer v svojih zbirkah, in jih uporablja v namene statistične obdelave, segmentacije udeležencev, izpolnjevanja pogodbenih in zakonskih obveznosti, pošiljanja ponudb, reklamnega materiala, publikacij in vabil na dogodke, telefonsko, pisno in elektronsko obveščanje in anketiranje ter posreduje podatke o razstavljavcu pogodbenim partnerjem Pomurskega sejma. Podatke lahko prireditelj obdeluje še 10 let po zadnji udeležbi na sejmu ali drugi prireditvi oz. do preklica pisne privolitve, v kolikor veljavna zakonodaja ne določa drugačnih rokov.

Prireditelj si pridržuje pravico do odločanja o sprejemu vinarja ali vina na prireditvi.

Gornja Radgona, junij 2017